powrót

 

publikacje

 

 

PRZYKŁAD PRACY METODĄ PORTFOLIO NA LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Opracowała: Ewa Krupa

Temat: Kolaż uczniowski źródłem informacji krajoznawczych o Szwajcarii.

Cel ogólny: Udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Co każdy Europejczyk o Szwajcarii wiedzieć powinien?”

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami Szwajcarii,

 2. odszukiwanie na mapie punktów geograficznych,

 3. zwalczanie uprzedzeń dotyczących Szwajcarii,

 4. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i opracowywania zdobytych informacji,

 5. doskonalenie planowania i organizacji pracy własnej i zespołowej,

 6. sprowokowanie uczniów do aktywnej i kreatywnej pracy.

ETAP WSTĘPNY

 1. Zabawa w skojarzenia.

  1. Uczniowie jako wprowadzenie do tematu wypowiadają się na temat: Co jest typowe dla tego kraju? /burza mózgów/. Przypuszczalne skojarzenia to:

   • Die Alpen

   • Wilhelm Tell

   • Alphorn

   • Kurorte

   • Banken

   • Uhren

   • Neutralität

   • Fondue

   • Die schweizerische Fahne

   • .................................. usw.

  2. Nauczyciel zapisuje pomysły, tworząc tablo, uwzględniające różnorodne dziedziny np. politykę, gospodarkę, kulturę, itp.

  3. Nauczyciel prosi uczniów o przyniesienie dowolnego materiału dydaktycznego na temat Szwajcarii / zdjęcia, opakowania np. po „Milce”, pocztówki kurortów, regionalny przepis kulinarny potrawy, broszury z biura podróży, legendę o Wilhelmie Tellu itp.

  4. Uczniowie tworzą jeden wspólny kolaż na temat Szwajcarii, który jest wstępem do dalszego etapu pracy.

  5. Analiza kolażu na lekcji języka niemieckiego i wskazanie na typowe cechy charakterystyczne dla tego kraju.

  6. Wolne wypowiedzi na temat kolażu.

  7. Wyjaśnienie nauczyciela - przygotowanie teczek portfolio na temat: „Co każdy Europejczyk o Szwajcarii wiedzieć powinien?”.

 2. Omówienie zasad pracy metodą portfolio.

  1. Określenie rodzaju materiałów, jakie zgromadzone powinny być w teczkach.
   Uczniowie, dobrani w pary opracowują w formie pisemnej (w języku niemieckim) poszczególne motywy, korzystając z różnych źródeł np. biblioteka, atlasy, albumy, prospekty itp. za pomocą technologii komputerowej. Praca może być oprócz formy pisemnej przedstawiona także w formie graficznej albo multimedialnej.

  2. Określenie czasu na przygotowanie materiałów do teczki.
   Nauczyciel podaje datę rozpoczęcia pracy metodą portfolio, ustala termin dostarczenia gotowych prac i odbywających się np. w odstępach 2- tygodniowych konsultacji z uczniami.

  3. Udzielenie niezbędnych odpowiedzi na pytania uczniów.
   Nauczyciel może spotkać się z takimi pytaniami:

   • Czy można zamieszczać oryginalne prospekty, reklamujące dany kurort w Szwajcarii?

   • Czy ocenie będzie podlegać bardziej strona merytoryczna czy graficzna pracy?

   • Na co należy położyć nacisk? Na jakość czy ilość?

   • Nie mam komputera w domu. Czy szkoła udostępni mi Internet ?Jakie będą konsekwencje, jeśli nie oddam teczki na czas?

   • Jakie biblioteki, biura podróży, punkty informacji turystycznej udostępnią mi czasopisma zagraniczne, prospekty, broszury?

ETAP ZASADNICZY

 1. Gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie zebranych materiałów przez uczniów.
  Uczniowie w parach, na podstawie udzielonych im wskazówek rozpoczynają samodzielną pracę: wyznaczają między sobą zadania i czas do wykonania, konsultując się na bieżąco między sobą.

 2. Współpraca nauczyciela i uczniów.
  Na ustalonych konsultacjach nauczyciel wyjaśnia pojawiające się problemy i wątpliwości. Jest osobą wspierającą i wspomagającą w tłumaczeniu trudniejszych wyrażeń i zwrotów, z którymi grupy sobie nie radzą.

ETAP KOŃCOWY

 1. Ocena teczek portfolio.
  Według wcześniej ustalonego harmonogramu uczniowie składają teczki do sprawdzenia i oceny. Ocenie podlega:

  1. Źródło pozyskiwania informacji:

   • Internet

   • Czasopisma

   • Literatura

   • Inne źródła.

  2. Bogactwo językowe

  3. Poprawność językowa

  4. Prezentacja wyników:

   • strona merytoryczna

   • strona graficzna

 2. Przeprowadzenie zajęć o Szwajcarii na bazie zebranego materiału i udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Co każdy Europejczyk o Szwajcarii wiedzieć powinien”.
  Dokonanie przez uczniów samooceny i samodzielnej ewaluacji wiedzy oraz umiejętności, zdobytych podczas gromadzenia materiału.

 3. Zorganizowanie międzyklasowego lub międzyszkolnego quizu krajoznawczego o krajach obszaru niemieckojęzycznego z wykorzystaniem teczek.
  Inną formą podsumowania tematu może być przeprowadzenie konkursu na najciekawszą broszurę reklamową o Szwajcarii.

 4. Wypełnienie ankiety, dotyczącej pracy nad tematem metodą portfolio.
  Pytania umieszczone w ankiecie mogą być następującej treści:

  • Czego nauczyłeś się przygotowując materiały do teczki?

  • Co utrudniało Ci pracę?

  • Czego dowiedziałeś się o sposobie uczenia się, metodach pracy? 

Po realizacji lekcji tą metodą wynika, że:

 • Uczniowie potrafią korzystać z różnorodnych źródeł informacji, najczęściej korzystają z Internetu, w mniejszym stopniu z czasopism i innych materiałów informacyjnych np. broszur, prospektów itp.

 • Uczniowie potrafią sporządzić krótką notatkę, poprzez umiejętność wyselekcjonowania pożądanej informacji z ogólnego źródła. Ponadto gwarancją jest to, że uczeń musi przeczytać ze zrozumieniem notatkę, korzystając ze słownika np. książkowego, internetowego przy tłumaczeniu trudniejszych zwrotów i wyrażeń, ewentualnie wybrać bardziej proste teksty z nieskomplikowaną leksyką.

 • Większość uczniów, oprócz opracowania pisemnego tematu przedstawia wyniki swojej pracy w formie graficznej: zdjęcia, pocztówki, własne prace plastyczne, uważając taki sposób prezentacji materiału za niezbędny.

 • Dzieląc się doświadczeniami na temat pracy metodą portfolio uczniowie podkreślają, że najtrudniejszym elementem pracy jest wyselekcjonowanie potrzebnej informacji z wydruku internetowego, oraz problem prawidłowego przetłumaczenia jeżeli wydruk jest w języku polskim.

 • Uczniowie bardzo chwalą sobie formę oceny teczek tj. tabeli, w której są zawarte elementy, składające się na ogólną ocenę. Dzięki temu uczniowie mogą stwierdzić co im wychodzi dobrze, a nad czym muszą jeszcze popracować.

powrót