powrót

 

publikacje

 

 

Scenariusz lekcji powtórzeniowej
Opracowała: Magdalena Piekarska-Borówka, nauczyciel jęz. niemieckiego w Polsko-Niemieckim Instytucie Nauki w Językach Obcych „die Sprachwerkstatt” we Wrocławiu

Klasa: I liceum
Czas trwania lekcji: 45 minut
Materiały: Passwort deutsch, cz. I, wyd. LektorKlett, materiały i pomysły własne autorki

I. Cele główne:
a) powtórzenie materiału z zakresu dwóch miesięcy nauki,
b) uświadomienie uczniom poziomu zdobytej wiedzy,
c) przeprowadzenie samooceny na podstawie karty samooceny ucznia.

II. Pomoce dydaktyczne:
a) rzutnik + foliogram („Die Stadt”, Wörter, Bilder, Situationen, wyd. Langenscheidt, str. 12),
b) wizytówki z niemieckim imieniem, nazwiskiem, zawodem, miejscowością, np.
Evelyn Stein, Hausfrau, Wien
c) portrety znanych osób (wycięte z czasopism i naklejone na karton, np. Boris Becker, Roman Polański, Luciano Pavarotti)
d) tabliczki z zaimkami osobowymi
e) kserokopia z tekstem dyktanda „z lukami”
f) mapa polityczna Europy

Celem lekcji jest uświadomienie każdemu uczniowi, w jakim stopniu opanował materiał nauczany w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i przygotowanie go do testu sprawdzającego.

Na poziomie wiadomości uczeń powinien:
- przedstawić się imieniem i nazwiskiem,
- przeliterować swoje nazwisko, stosując podany schemat (np. A wie Anton, B wie Berta, C wie Cäsar…),
- podać swój kraj pochodzenia oraz zawód,
- mówić o innych osobach, podając ich nazwiska, zawody, kraje pochodzenia, języki, w jakich mówią, używając poprawnie czasowników w 3-ej os. l. poj.,
- znać i odmieniać poprawnie czasowniki mocne w czasie teraźniejszym (fahren, laufen, nehmen …),
- znać liczebniki w zakresie od 1-1 000 000, poprawnie zapisać je ze słuchu,
- nazywać instytucje i obiekty w mieście oraz powiedzieć, w jakim celu się do nich udajemy,
- znać wszystkie zaimki dzierżawcze w I-szym przypadku.
Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- pracować na lekcji samodzielnie,
- pracować w parach i małych grupach,
- poprawnie reagować na zadane pytania,
- rozumieć i poprawnie zapisywać liczebniki (dyktando).

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

I. Czynności nauczyciela:
- przywitanie uczniów,
- podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom jej celu,
- rozdanie uczniom niemieckich wizytówek,
- rozdanie uczniom portretów znanych osób
- przeprowadzenie zabawy – pantomimy z czasownikami mocnymi,
- przeprowadzenie dyktanda „z lukami”,
- prezentacja foliogramu „Die Stadt”,
- przeprowadzenie ćwiczenia, sprawdzającego znajomość zaimków dzierżawczych,
- rozdanie kart do samooceny,
- ewaluacja lekcji.

II. Czynności uczniów:
- przywitanie nauczyciela,
- zapisanie tematu,
- aktywny udział w lekcji, wykonywanie poleceń nauczyciela,
- wypełnienie karty samooceny.

Scenariusz lekcji powtórzeniowej

Lp. Przebieg lekcji - kroki Forma socjalna Materiały
1. Nauczyciel podaje temat: Was können wir schon? – Wiederholung; zapoznaje uczniów z celami lekcji Nauczanie frontalne Kartki z wypisanymi umiejętnościami
(np. sich vorstellen), przypięte do tablicy
2. Uczniowie przedstawiają się, używając danych z niemieckich wizytówek; literują swoje „przybrane” nazwiska, podają zawody, miasta i kraje, z których pochodzą; prowadzą dialogi, pytając się nawzajem: Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Wo ist das? Was bist du von Beruf? . Podają też swoje prawdziwe dane. Praca w parach Wizytówki niemieckie
3. Nauczyciel pokazuje portrety znanych osób, pytając: Wer ist das? Was ist er/sie von Beruf? Woher kommt er/sie? Welche Sprache(-n) spricht er/sie?; uczniowie pracują w parach, rozmawiając o osobach z portretów; pokazują na mapie Europy kraje pochodzenia tych osób. Plenum
Praca w parach
Portrety znanych osób, mapa Europy
4. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z bezokolicznikami czasowników mocnych; uczniowie po kolei przedstawiają za pomocą pantomimy daną czynność (np.fahren, lesen); klasa zgaduje, jaki to czasownik, wskazana osoba odpowiada na pytanie nauczyciela: Was macht Dawid? Uczniowie otrzymują punkty za prawidłowe odpowiedzi. Zwycięzca zostaje nagrodzony plusem. Plenum Karteczki z czasownikami
5. Nauczyciel pokazuje foliogram „Die Stadt”, odsłaniając po jednym obiekcie i pyta: Was ist das? Wskazany uczeńodpowiada, aż zostaną odsłonięte wszystkie obrazki. Następnie uczeń – asystent podchodzi do ekranu i zadaje pytanie: Ich brauche Brot. Wohin soll ich gehen? Pozostali uczniowie pracują w grupach 3-, 4-osobowych, naradzają się i zgłaszają do odpowiedzi, używając zaimków zum i zur, np. Dann gehe ich zur Bäckerei. Plenum
Praca w grupach
Foliogram
Rzutnik i ekran
6. Nauczyciel rozdaje kserokopie tekstu z lukami i przeprowadza dyktando; uczniowie wpisują brakujące liczebniki Nauczanie frontalne Kserokopie dyktanda
7. Nauczyciel pokazuje przybory szkolne (długopis, ołówek, zeszyt … ) oraz tabliczki z zaimkami osobowymi; uczniowie budują zdania typu: Das ist sein Heft, Das ist ihre Kreide, Das ist unser Buch … Plenum Przybory szkolneTabliczki z zaimkami osobowymi: ich, du, er, …
8. Nauczyciel rozdaje uczniom karty samooceny i poleca ich wypełnienie; wyniki samooceny pozostają do wiadomości ucznia, ale można je omówić, jeśli uczniowie chcą tego. Plenum Karty samooceny
9. Nauczyciel pyta uczniów: Co sądzisz o zaproponowanych metodach powtórki? Czy lekcja pomogła Ci uświadomić sobie poziom Twoich wiadomości i umiejętności? W jaki sposób zamierzasz uzupełnić braki w wiadomościach? Czy odczuwałeś stres? Plenum  
Treść dyktanda z lukami:

In Wrocław wohnen 670 000 Menschen.
Köln ist schon 2000 Jahre alt.
Der Kölner Dom ist 160 Meter hoch.
Meine Telefonnummer ist 355 22 70.
In Oberstdorf leben 10 500 Menschen.
Der Messeturm in Frankfurt ist 256 Meter hoch.

Uczeń powinien ze słuchu wpisać do tekstu liczebniki.
Karta samooceny ucznia opracowana na podstawie karty przedstawionej przez Panią Danutę Koper na spotkaniu PSNJN w listopadzie 2003 r.:

powrót